Post on 11/09/2020

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและมทร.ธัญบุรี กับความสำเร็จของ ‘ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร’

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จับมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) แถลงความสำเร็จกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกล ทางการเกษตร ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น กรุงเทพ. โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ ดร.อริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ร่วมแถลงความสำเร็จ

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากความร่วมมือกับมทร.ธัญบุรี  ดำเนินกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรภายใต้โครงการส่งเสริม การแปรรูปสินค้าเกษตรระดับชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำข้อมูล ทั้งผู้ให้บริการเครื่องจักรด้านการเกษตรและความต้องการของเกษตรกร รวมถึงเชื่อมโยงเครือข่ายและโอกาสทางธุรกิจให้กับสมาชิกของโครงการ และเพิ่มช่องทางการใช้บริการเครื่องจักรกลและผลิตภัณฑ์การเกษตร ขณะเดียวกันยังได้จัดทำข้อมูลเผยแพร่การเรียนรู้ในด้านการใช้งานเครื่องจักรกลและเทคโนโลยี เพื่อให้สมาชิกในเครือข่ายมีศักยภาพความพร้อมในการแข่งขัน พร้อมสนับสนุนเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งในมิติต่างๆ พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง แบ่งปันข้อมูลสำคัญเพื่อการดำเนินธุรกิจระหว่างกัน และสามารถเป็นต้นแบบที่ดีของการเป็นผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรต่อไปได้

ผลสำเร็จของกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ที่ได้เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2563 นี้ มีผู้ประกอบการทั้งผู้ขายและผู้ให้บริการด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และมีผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ได้ผู้เข้าร่วมในปี 2563 นี้ จำนวน 18 รายหลัก มีการรวบรวบรวมรายชื่อบริษัทที่ให้อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อการเผยแพร่และเป็นข้อมูลการเชื่อมโยงธุรกิจอีกจำนวน 350 ราย นอกจากนี้ยังมีผลงานเขียนบทความทางวิชาการด้านเทคนิค 21 เรื่อง

บทความวิชาการกรณีศึกษาจากการลงพื้นที่ 10 เรื่อง จาก 5 พื้นที่ ครอบคลุมทั้ง ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยมีผู้สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 310 ราย รวมถึงการจัดการบูรณาการกับหน่วยงานภาคสนับสนุนในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายและโอกาสในการเชื่อมโยงทางธุรกิจให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการเครื่องจักรกลทางเกษตร สู่ห่วงโซ่อุปทาน โดยเพิ่มช่องทางการเลือกใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีทางเกษตร ในรูปแบบของเว็บไซต์และ Smart IAID Application แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง ซึ่งผลจากการใช้ Smart IAID App เพียงช่วงเดือนสุดท้ายของกิจกรรม พบว่า มีจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์จากการจับคู่ธุรกิจมากถึง 102 คู่ เกิดมูลค่าการซื้อบริการกว่า 1.5 ล้านบาท และยังมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับดิจิทัลแพลตฟอร์ม การให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ การให้คำแนะนำแผนธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนธุรกิจในยุคปัจจุบัน อีกด้วย

จากเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่เกิดดังกล่าวนี้ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตร เช่น รถพ่นยา หรือ Boom Sprayer สามารถเพิ่มผลผลิตได้สูงถึง 443.16 ตัน ลดต้นทุนได้ 3.36 ล้านบาท ส่วนโดรนสามารถเพิ่มผลผลิตได้ประมาณ 8,335 ตัน ลดต้นทุนได้ 6.50 ล้านบาท กล่าวคือ จากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถลดแรงงานคนในการปลูกข้าวเฉลี่ย 35 คน/วัน หรือปลูกอ้อยเฉลี่ย 31 คน/วัน โดยในภาพรวมทั้งหมดคาดการณ์ว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากถึง 20.43 ล้านบาท/ปี

ด้าน ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่าการดำเนินกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้รับความร่วมมือจากบริษัทเป็นอย่างดี สามารถเกิดเป็นเครือข่ายได้อย่างสมบูรณ์แบบ เกิดการจับคู่ธุรกิจการค้า การจัดทำแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์และวางระบบฐานข้อมูล รวมถึงการออกแบบช่องทางการบริการในรูปแบบเว็บไซต์ เพื่อการค้นหาและการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และจัดทำข้อมูลเชิงวิชาการด้านเทคนิคและการให้คำปรึกษาจากที่ปรึกษา ที่ถือได้ว่าเป็นการร่วมแสดงบทบาทในการบริการวิชาการและความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ในการอัพสกิลและรีสกิลให้กับผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ยังกล่าวอีกด้วยว่า เชื่อมั่นว่ากิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร จะเป็นประโยชน์และเกิดผลในทางปฏิบัติต่อผู้ประกอบการ สามารถดำเนินธุรกิจภาคการเกษตรได้อย่างยั่งยืน มั่นคง ขณะเดียวกันยังเกิดเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์การให้บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรอย่างครบวงจร และจะเป็นต้นแบบให้กับผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องต่อไปได้ ที่สำคัญบทบาทของ กสอ. และ มทร.ธัญบุรี ยังคงมีอยู่ต่อไปในเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ประสบความสำเร็จเช่นนี้”

ภายในงานแถลงความสำเร็จกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ยังมีการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและผลลัพธ์จากการใช้ Smart IAID Application โดย ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้อำนวยการกองกลาง มทร.ธัญบุรี รวมทั้งมีจัดอบรมการใช้ Smart IAID Application (Smart IAID Application Training) โดย ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศและหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม มทร.ธัญบุรี ซึ่งถือเป็นการนำเทคโนโลยีมาเสริมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรต่อไป รวมถึงการจัดบูธแสดงข้อมูลและผลงานของทั้ง 18 ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ www.iaid.in.th หรือสอบถามโทร 061 240 2266

 


The People

กองบรรณาธิการ

Related

The Forestias by MQDC ชวนนางเอกสุดฮอต ‘ญาญ่า’ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้าน ปลูกผักทำครัว ลุ้นเมนูสุดยอดไลค์ “เพ(ร)าะปลูกด้วยรัก…จึงปรุงด้วยใจ”

มาแล้ว! รับคูปองลดราคา สะสมแต้มลุ้นรางวัลใหญ่จาก Amazing Thailand Grand Sale 2020

เอพี ไทยแลนด์ ก้าวสู่ปี ’64 อย่างผู้นำ ชู 3 ยุทธศาสตร์รับกฎกติกาโลกใหม่

ไม่พลาด! ชิมพาสต้าสด Pasta e Basta ที่ร้าน Riedel Restaurant เกษรวิลเลจ

British Council : มากกว่าสถาบันสอนภาษา เพราะมันคือโอกาสในการพัฒนาชีวิต

 ละครเวที น้ำเงินแท้ เดอะ มิวสิคัล นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของ วินทร์ เลียววาริณ

‘มิชลิน ไกด์’ เปิดตัว 3 รางวัลใหม่: Young Chef Award, Service Award และ MICHELIN green star

กอบกาญจน์และขัตติยาพร้อมนำทัพเคแบงก์สู้ศึกการแข่งขันและวิกฤติโลก