ภูริชญ์ ผลพิทักษ์ศิริ

VDO Creator บ้านอยู่ใกล้ๆ ทะเล เรียนจบมาได้ก็ด้วยการลำดับภาพ จึงใช้การเล่าเรื่องด้วยวิธีนี้เลี้ยงชีพเรื่อยมา