สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์

บรรณาธิการ The People ผู้เขียนเนื้อหาเชิงธุรกิจ และเรื่องราวน่าสนใจหลากหลายแง่มุม