Post on 12/05/2022

“Better Thailand Open Dialogue เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” 19 ถึง 20 พ.ค. นี้

เตรียมพร้อมเดินหน้า ปลดล็อกทุกความเป็นไปได้หลังวิกฤตโควิด-19 ครั้งแรกในเมืองไทย ! กับงานเสวนา Better Thailand Open Dialogue ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเชิงสร้างสรรค์ของคนไทย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม เชิญชวนคนไทยทุกคนมาร่วมตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ และพบกับคำตอบของคำถามกว่า 50 ประเด็นจากวิทยากรระดับประเทศกว่า 35 คน พร้อมนิทรรศการต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

สองวันเต็ม ๆ กับการรวมตัวครั้งแรก ! ของผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางของประเทศ ทั้งจากภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม โดยมีคณะผู้จัดงาน Better Thailand ได้แก่ สมาคม นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่าเศรษฐศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย นอกจากนี้ยังมี Knowledge Partners คือ BRANDi and Companies และหลักสูตร Innovative Engineering for Sustainability ร่วมกันจัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเชิงสร้างสรรค์ Better Thailand Open Dialogueถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม”

ให้คนไทยได้รับคำตอบในหลากหลายประเด็นที่ค้างคาใจครบทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของคนไทยเพื่อเปลี่ยนความสงสัยให้กลายเป็นความหวังและนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศให้ดีกว่าเดิมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการก้าวไปพร้อมกันกับไฮไลต์หัวข้อน่าฟัง ได้แก่ 

อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ประเทศไทยที่ดีกว่าร่วมกัน เหลียวหลังแลหน้า เพื่อมองโจทย์และปลดล็อกให้ถูกจุด โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


มองเศรษฐกิจโลก สะท้อนเศรษฐกิจไทย เผยมุมมองเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย การแก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจระยะสั้น และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุคใหม่ให้เดินต่อไปข้างหน้า โดย คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คุณดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาติ ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และ ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ รองผู้จัดการใหญ่ SCB ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน Economic Intelligence Center (EIC)

เศรษฐกิจไทยยุคใหม่ ประเทศไทยก้าวต่อไปอย่างไร ช่วงที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งภาคการผลิต บริการ การเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดย คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ม.ล.ชโยทิต กฤดากร ผู้แทนการค้าไทย และ คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เศรษฐกิจไทยยุคใหม่ ประเทศไทยก้าวต่อไปอย่างไร ช่วงที่ 2 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อวางรากฐานที่เข้มแข็ง พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดย คุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดร. คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกคุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย CEO บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

สังคมยุคใหม่ กฎหมายทันสมัย ระบบราชการทันโลก แก้คอร์รัปชั่นทันที ขับเคลื่อนกฎหมายยุคใหม่ เพื่อสนับสนุนธุรกิจและการพัฒนา โดย คุณวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

สิ่งแวดล้อมยุคใหม่ เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจ ลดโลกร้อน เพิ่มพลังงานสะอาด และเยียวยาระบบนิเวศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว โดย คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ศ. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, คุณกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน, คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ CEO PTT และ คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส CEO SCG

คุณภาพชีวิตยุคใหม่ ดูแลทุกวัย ยกระดับสวัสดิการ ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา การบริการภาครัฐให้มีคุณภาพ เข้าถึงทุกวัย ทุกพื้นที่ โดย คุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, คุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, คุณตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

คุณภาพชีวิตยุคใหม่ ลดความเหลื่อมล้ำ ให้โอกาสทุกคน แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ลดหนี้ครัวเรือน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงงานที่มีคุณภาพยกระดับฝีมือคนไทย โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, คุณสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, คุณพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ คุณรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประเทศไทยยุคใหม่ ความต้องการ ความเข้าใจ ความหวัง บทสรุปของงานเสวนาที่จะนำไปสู่ความเชื่อมั่นของคนไทยว่าประเทศไทยจะต้องดีกว่าเดิม โดย ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, ผศ. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณปิยะชาติ อิศรภักดี CEO BRANDi

จุดประกายแนวคิดและแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเทศไทยที่ดีกว่ากับงานเสวนา Better Thailand Open Dialogue “ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” 19-20 พ.ค. นี้ เวลา 09:00-16:30 น. ทางช่อง YouTube – BetterThailand2022 ลิงก์ https://gowatch.live/BetterThailand2022/ หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ 

       


The People

กองบรรณาธิการ

Related

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เตรียมก้าวสู่โลกการเงินยุคใหม่  มุ่งใช้นวัตกรรม ข้อมูล ยกระดับผลิตภัณฑ์

ไทยเวียตเจ็ทขึ้นแท่น ‘สายการบินที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นมิตรมากที่สุด’

Edsy จับมือ TK Park และพันธมิตรภาคการศึกษา ผนึกกำลังจัดงานเสวนาเตรียมเด็กไทยให้พร้อมสำหรับอนาคต ในงาน “TK Park x Edsy เตรียมพร้อมเด็กไทยในวันที่โลกเปลี่ยน”

“Tasty Tales of the Food Truckers”  ซีรีส์แอนิเมชั่นสัญชาติไทย ดังไกลออนแอร์ที่ออสเตรเลีย!!

“บิ๊กซี” ร่วมกับพันธมิตรผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มชั้นนำ รวมพลังจัดงาน “World Milk Day วันดื่มนมโลก @ Big C…บิ๊กซีสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี” เดินหน้ารณรงค์ให้คนไทยรักการดื่มนมเนื่องใน “วันดื่มนมโลก” พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจและความมั่นคงแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทย

FWD ประกันชีวิต คว้ารางวัล Good Life Trailblazer จากเวที LSA Good Life Awards 2021

“แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น” เปิดให้บริการโรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ รูปโฉมใหม่

THE KLINIQUE รับรางวัล HELLO! Beauty Awards “THE BEST ULTHERA FACELIFT CLINIC” ด้วยโปรแกรม NEW ULTHERA SPT ที่ได้รับการยอมรับสูงสุดแห่งปี 2021