Post on 28/04/2021

COVID-19 ระลอกใหม่ ขาดเลือดหนักวอนคนไทยสุขภาพดี บริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยทั่วประเทศ

COVID-19 ระลอกใหม่ กาชาดและโรงพยาบาลทั่วประเทศ ขาดเลือดหนักวอนคนไทยสุขภาพดี บริจาคโลหิต🩸ช่วยผู้ป่วยทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ยังคงรักษามาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มข้นร่วมส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงวิกฤติ COVID-19 

บริจาคโลหิตที่ :

  • ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
  • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
  • โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ

ตรวจสอบสถานที่รับบริจาคโลหิต
ตารางหน่วยเคลื่อนที่บริจาคโลหิต
คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต
มาตรการป้องกันการถ่ายทอดโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางโลหิต ฉบับที่ 5
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิต
ดาวน์โหลดแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมผู้ปกครองให้บริจาคโลหิต (สำหรับผู้ที่อายุ 17 ปีบริบูรณ์)


ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ออกมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ฉบับที่ 5 ปรับข้อคัดกรองตนเองก่อนบริจาคโลหิต ดังนี้

  1. ผู้ที่อาศัยหรือเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 งดบริจาคโลหิต 14 วัน
  2. ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย COVID-19 งดบริจาคโลหิต 14 วัน
  3. ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ COVID-19 นับตั้งแต่ตรวจพบเชื้อและหายป่วย โดยไม่มีอาการใดๆหลงเหลืออยู่ งดบริจาคโลหิต 14 วัน
  4. ผู้บริจาคโลหิตต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพตนเอง โดยให้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริง
  5. ภายหลังบริจาคโลหิต หากผู้บริจาคโลหิตได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ COVID-19 ให้แจ้งหน่วยงานที่รับบริจาคโลหิตทราบทันที


ผู้บริจาคโลหิต ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่

  • กรณีฉีด วัคซีน 𝗦𝗶𝗻𝗼𝘃𝗮𝗰 เว้น 𝟭 สัปดาห์ สามารถบริจาคโลหิตได้
  • กรณีฉีด วัคซีน 𝗔𝘀𝘁𝗿𝗮Ze𝗻𝗲𝗰𝗮 และ 𝗝𝗼𝗵𝗻𝘀𝗼𝗻 & 𝗝𝗼𝗵𝗻𝘀𝗼𝗻 เว้น 𝟰 สัปดาห์ สามารถบริจาคโลหิตได้

หากมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน หลังหายดีแล้ว เว้น 1 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ) สามารถบริจาคโลหิตได้

ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2564


The People

กองบรรณาธิการ