Post on 23/12/2019

อพท. จับมือ The People จับมือจัดอบรมเขียนข่าวพัฒนาทักษะนักสื่อสารองค์กร

อพท. ร่วมกับ The People จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข่าวเพื่อสร้างประสิทธิผลด้านการสื่อสาร” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรนักการสื่อสารของ อพท. ณ โรงแรมเดอะควอเตอร์ ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้ข่าวสารมีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่เร็วขึ้น องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เล็งเห็นว่า การส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารแก่นักประชาสัมพันธ์ในองค์กรจะสามารถทำให้การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของ อพท. มีประสิทธิภาพตรงกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงสร้างประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและผู้รับสารในประเทศได้ จึงเป็นที่มาของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข่าวเพื่อสร้างประสิทธิผลด้านการสื่อสาร” โดยร่วมมือกับ The People ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม ปี 2562

“ตามที่รัฐบาลต้องการให้ทุกหน่วยงานสามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในผลการดำเนินงานแก่ประชาชนทั่วไป งานประชาสัมพันธ์จึงมีบทบาทสำคัญ เพราะเป็นงานที่จะสื่อสารผลการปฏิบัติงานของ อพท. ให้เกิดการรับรู้แก่ประชาชนในวงกว้าง ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ เหล่านักสื่อสารขององค์กรจะมีความเข้าใจและรู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาด้านการสื่อสาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรต่อไป” ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท. กล่าว

ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข่าวเพื่อสร้างประสิทธิผลด้านการสื่อสาร” แบ่งหัวข้อการบรรยายออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่

หัวข้อที่ 1 เขียนข่าวอย่างไรให้ได้เผยแพร่ (How to Write an Article to be Published) เป็นการพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ โดย อัญญาพร ธรรมติกานนท์ และ จักรพงษ์ คงมาลัย ในประเด็นที่ว่าอาชีพนักการประชาสัมพันธ์ต้องปรับตัวอย่างไร ในวันที่สื่อเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม หัวข้อดังกล่าวมี อนันต์ ลือประดิษฐ์ บรรณาธิการบริหาร The People เป็นผู้ดำเนินรายการ 

เมื่อถูกถามถึงภาพรวมของอาชีพนักการประชาสัมพันธ์ อัญญาพร ธรรมติกานนท์ ผู้บริหาร AGATE Communications และ Speaker ด้านการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านงานประชาสัมพันธ์ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี เผยว่า ปัจจุบันภาพรวมของอาชีพนักการประชาสัมพันธ์นับว่าเปลี่ยนไปจากหลายปีก่อนมาก โดยเฉพาะปี 2562 ถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปมากเป็นพิเศษ ทั้งจากช่องทางสื่อเก่าที่ค่อย ๆ หายไป และมีสื่อใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่ โดยสื่อใหม่ในที่นี้ ไม่สามารถกล่าวรวมเป็นสื่อเว็บไซต์หรือสื่ออินเทอร์เน็ตได้อีก เพราะช่องทางออนไลน์อื่นๆ อย่างเฟซบุ๊กแฟนเพจ กรุ๊ปไลน์ หรือการสื่อสารผ่านแชแนลยูทูบของบล็อกเกอร์ก็นับเป็นสื่อเช่นกัน นักการประชาสัมพันธ์จึงจำเป็นต้องศึกษาวิธีใช้เครื่องมือ รวมถึงรูปแบบวิธีการสื่อสารในช่องทางต่างๆ ทั้งยังจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารให้หลากหลายขึ้น เพื่อให้สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่ออาชีพของตนเอง

อัญญาพร ธรรมติกานนท์

ด้านการวัดผล ในเมื่อรูปแบบการสื่อสารเปลี่ยนไป ตัวชี้วัดความสำเร็จของแต่ละชิ้นงานจึงไม่สามารถประเมินได้ตามมาตรฐานเดิม จักรพงษ์ คงมาลัย ผู้บริหารดิจิทัลพีอาร์เอเจนซี Moonshot ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล กล่าวว่า มากกว่าการมองว่าข้อมูลของเราจะได้ตีพิมพ์ หรือนำเสนอผ่านสื่อใหญ่หรือไม่ นักการประชาสัมพันธ์อาจต้องเปลี่ยนมาคาดหวังว่างานของเราจะถูกพูดถึง และส่งต่อออกไปในโลกออนไลน์มากน้อยเพียงไรแทน เพราะยิ่งข้อมูลถูกพูดถึงมากเท่าไหร่ ก็หมายความว่ายิ่งมีผู้ได้รับสารที่เราต้องการสื่อมากเท่านั้น

มากกว่าการพิจารณาความน่าเชื่อถือของสื่อ นักการสื่อสารยังจำเป็นต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของสื่อและเนื้อหาที่อยากเผยแพร่ออกไปด้วย เพราะปัจจุบันมีช่องทางการสื่อสารที่จำเพาะเจาะจงมากขึ้น การเลือกใช้สื่อที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง อาจไม่ประสบความสำเร็จเท่ากับการพิจารณาเลือกสื่อที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมดนี้เป็นความท้าทายใหม่ของนักประชาสัมพันธ์ที่หากไม่ปรับตัวให้เข้ากับบริบทก็อาจไม่สามารถอยู่รอดได้ ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีกำลังทำให้คำอธิบายของอาชีพนี้เปลี่ยนแปลงไป

จักรพงษ์ คงมาลัย

เมื่อได้รับรู้ถึงสถานการณ์ของอาชีพนักประชาสัมพันธ์ในช่วงเช้าไปแล้ว ในช่วงบ่าย ผู้เข้าอบรมยังได้รับฟังเรื่องราวจากฝั่งของนักทำสื่อในหัวข้อที่ 2 เล่าเรื่องแบบไหน ในโลกที่เปลี่ยนไป (Change of Media Landscape) การบรรยายภาพรวมของวงการสื่อในยุคเปลี่ยนผ่านในรูปแบบวงสนทนาของ 3 วิทยากรผู้คร่ำหวอดในวงการสื่อออนไลน์ ได้แก่ ทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการ The Cloud พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ บรรณาธิการ The Matter และ ธงชัย ชลศิริพงษ์ บรรณาธิการ Brand Inside ดำเนินรายการโดย ณัฐกร เวียงอินทร์ บรรณาธิการ The People ซึ่งหัวข้อนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์ของผู้คนที่ทำงานในแวดวงสื่อสารมวลชนตั้งแต่ยุคที่ ‘สื่อ’ คือชื่อเรียกของสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุ จนกระทั่งความหมายของคำคำนี้เปลี่ยนมาเป็นช่องทางออนไลน์ ซึ่งจำเป็นต้องแข่งขันกับคนจำนวนมากที่มีสื่อในมือของตัวเอง

ทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการ The Cloud พูดถึงภาพรวมที่เปลี่ยนแปลงไปของแวดวงสื่อว่า ภาพรวมของสื่อตอนนี้เปลี่ยนไปตั้งแต่คำนิยาม เมื่อก่อนคนทำสื่อจะถูกเรียกว่า ‘สื่อมวลชน’ ซึ่งเป็นชื่อเรียกของคนที่เรียนจบมาในสาขาวิชานี้ แล้วมาทำงานในสถาบันสื่อ หรือต่อให้ไม่ได้จบมาทางนี้แต่ถ้ามาทำงานในองค์กรสื่อ ก็จะถูกอบรมหล่อหลอมให้ทำงานออกมาในรูปแบบเดียวกัน แต่ตอนนี้พอโซเชียลเน็ตเวิร์คเข้ามา ทุกคนมีสื่อในมือ ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ แต่ทุกคนสามารถผลิตสื่อได้เอง เลยนำมาซึ่งวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไป ข้อดีคือรูปแบบจะหลากหลายขึ้น น่าสนใจขึ้น แต่ข้อเสียคือคนทำอาจไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูล หรือไม่ได้ระวังในการเผยแพร่ทัศนคติที่อาจจะไม่เหมาะสม

ทรงกลด บางยี่ขัน (ถือไมโครโฟน) และ ณัฐกร เวียงอินทร์ (ขวา)

เนื่องจากพื้นที่สื่อมีความกว้างขวางมากขึ้น รูปแบบการนำเสนอจึงไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในรูปแบบเดียว ยุคนี้สื่อสามารถเป็นได้ทั้งบทความ คลิปวิดีโอ หรือแม้แต่ไฟล์เสียง ซึ่งราวกับเป็นการรวมเอาหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุมารวมไว้ในที่เดียว พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ บรรณาธิการ The Matter มองว่าสถานการณ์นี้แม้รูปแบบการนำเสนอจะคล้ายกับสื่อดั้งเดิม แต่ที่จริงกลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

“ความแตกต่างของการทำสื่อตอนนี้กับเมื่อก่อน สิ่งที่หายไปคือสิ่งที่เราเรียกกันว่า mass media เราไม่สามารถคาดหวังว่า เราส่งสารแบบนี้ไปแล้ว งานชิ้นนั้นจะเข้าถึงคนในวงกว้างได้อย่างเมื่อก่อน เพราะคนยุคนี้สามารถเลือกจะเสพหรือไม่เสพสิ่งที่เราทำออกไปก็ได้ แต่ข้อดีของมันคือการที่มีพื้นที่ให้กับเนื้อหาเฉพาะกลุ่มมากขึ้น ซึ่งการทำงานลักษณะนี้จะไม่มีทางเกิดใน mass media เพราะเมื่อก่อนพื้นที่สื่อมีไว้สำหรับข่าวใหญ่เท่านั้น พอตอนนี้มีพื้นที่สำหรับเรื่องเฉพาะกลุ่ม เราจึงเห็นได้ว่า ที่จริงมีคนมากมายที่สนใจในเรื่องเดียวกัน นี่คือข้อดีในแง่ของคนรับ แต่ถ้าในแง่ของคนทำสื่อ เราถูกกดดันด้วยความเร็ว ถึงแม้ว่าเราจะพยายามคำนึงถึงความถูกต้อง แต่ก็ยังจำเป็นต้องคิดเรื่องความเร็วอยู่ เพราะเราจะช้ากว่าคู่แข่งไม่ได้ ดังนั้น การหาสมดุลระหว่างความเร็วกับความถูกต้อง จึงเป็นโจทย์ใหญ่ของคนทำสื่อยุคนี้” พงศ์พิพัฒน์ กล่าว

พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์

นอกจากรูปแบบการทำสื่อที่เปลี่ยนไปแล้ว ความเป็นเอกลักษณ์ ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สื่อยุคใหม่จำเป็นต้องคำนึงถึง ท่ามกลางสนามข้อมูลที่มีผู้คนจำนวนมากกระโจนลงมาทำผลงานรูปแบบคล้ายคลึงกัน คนทำสื่อยุคนี้ต้องทำอย่างไร จึงจะสามารถโดดเด่นขึ้นมาจากคู่แข่งอื่นๆ ได้ 

คำถามนี้ ธงชัย ชลศิริพงษ์ บรรณาธิการ Brand Inside ตัวแทนจากสื่อธุรกิจที่มีคู่แข่งเป็นสื่อประเภทเดียวกันจำนวนมาก ให้คำแนะนำว่า คนทำสื่อใหม่จำเป็นต้องหาจุดแข็งของเนื้อหาตัวเองให้เจอ โจทย์ของ Brand Inside คือการทำเรื่องธุรกิจ แต่จะพูดเรื่องธุรกิจอย่างไรให้ไม่ดูเหมือนหนังสือพิมพ์ จะทำข่าวอย่างไรให้ไม่ดูเหมือนสื่อโทรทัศน์ ทางออกคืออย่าทำตามเขา จงทำสิ่งที่แม้แต่เรายังอยากอ่าน อยากเห็น ยิ่งกว่านั้น นอกจากเนื้อหาที่ต้องคำนึง ช่องทางหรือเครื่องมือที่เราใช้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องศึกษา สื่อยุคใหม่ต้องศึกษาเรื่อง SEO หรือการทำคอนเทนต์ในรูปแบบที่เหมาะกับแต่ละช่องทาง เรื่องราวแบบนี้ควรเขียนสั้นหรือยาว ทำเป็นภาพ เป็นคลิปวิดีโอ การออกแบบชิ้นงานให้เหมาะกับเนื้อหาแต่ละแบบก็เป็นสิ่งสำคัญ

ธงชัย ชลศิริพงษ์

 ในวันที่ 2 ผู้เข้าร่วมอบรมได้เริ่มต้นเรียนรู้วิธีการทำสื่อออนไลน์ในหัวข้อที่ 3 กรณีศึกษาเรื่องการเขียนบนสื่อออนไลน์/ออฟไลน์ เขียนอย่างไรให้ปัง (Writing Classification)

หัวข้อนี้เป็นการบรรยายจำแนกรูปแบบการเขียนเชิงสื่อสาร ในพื้นที่สื่อประเภทต่างๆ โดยมี ณัฐกร เวียงอินทร์ บรรณาธิการ The People และผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนคอนเทนต์บนสื่อออนไลน์เป็นวิทยากร ภาพรวมการบรรยายเริ่มต้นจากการแนะนำให้รู้จักกับคอนเทนต์ออนไลน์ประเภทต่างๆ พร้อมทั้งทำความเข้าใจธรรมชาติของสื่อออนไลน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นักสื่อสารยุคใหม่จึงจำเป็นต้องศึกษาหลักการเขียนคอนเทนต์ที่จะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้รับสาร โดยทำความเข้าใจกรณีศึกษาจากตัวอย่างความสำเร็จของคอนเทนต์ประเภทต่างๆ เพื่อออกแบบ Super Content ที่เหมาะสมกับช่องทางการสื่อสารของตนเอง พร้อมทั้งศึกษาวิธีการอ่านตัวเลขสถิติต่างๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์และปรับใช้ให้เข้ากับการประชาสัมพันธ์สื่อในความดูแลของ อพท. ต่อไปในอนาคต

ณัฐกร เวียงอินทร์

 เมื่อรู้จักกับคอนเทนต์ ในช่วงบ่ายจึงเป็นการเริ่มต้นลงมือเขียนคอนเทนต์ของตนเอง ในหัวข้อที่ 4 จับมือเขียน ให้เป็นข่าว (Writing for Communication) โดย สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์ บรรณาธิการ The People  ซึ่งจะแบ่งเป็นการอบรมวิธีการเขียนข่าว และการสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้เหมาะสมกับช่องทางการเผยแพร่ของแต่ละหน่วยงาน 

“ก่อนจะไปถึงเป้าหมายในการพัฒนาทักษะการเขียนให้ดีขึ้น ทั้งในแง่การใช้คำการเรียบเรียง หรือเทคนิคการเขียน เราควรจะทราบก่อนว่า ‘ประเด็นหลัก’ ที่เราต้องการสื่อสารคืออะไร ในเมื่ออำนาจยังอยู่ในมือผู้รับสาร การสื่อสารในแบบที่เคยทำมา อาจไม่ใช่สิ่งที่ผู้รับสารอยากรู้ เราต้องปรับวิธีคิดเนื้อหาว่าไม่ใช่เพียงนำเสนอแต่สิ่งที่เราอยากบอก แต่ต้องคิดถึงสิ่งผู้อ่านอยากทราบด้วย คอนเทนต์ที่เราเผยแพร่จึงจะสื่อสารไปถึงผู้อ่านได้”

สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์

หลังจากปรับมุมมองและวิธีคิดเกี่ยวกับการออกแบบเนื้อหา รวมถึงวิธีการนำเสนอคอนเทนต์แล้ว ต่อมาจึงเข้าสู่การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องนำเสนอเรื่องราวในหัวข้อ “เอาของดีในท้องที่มาเล่าเรื่อง” ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องศักยภาพของท้องที่ หรือวิธีจัดการท้องที่จนทำให้ท้องที่นั้นๆ ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

การอบรมช่วงนี้แบ่งกลุ่มเวิร์คช้อปออกเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้รับบรีฟแนวคิด “เอาของดีในท้องที่มาเล่าเรื่อง” ใน 4 หัวข้อที่แตกต่างกันออกไป สมาชิกแต่ละกลุ่มจะต้องนำข้อมูลจากหัวข้อที่ได้มาแตกประเด็นออกแบบเนื้อหา รวมถึงออกแบบช่วงเวลา และสื่อที่จะกระจายคอนเทนต์ไปให้เหมาะสม เขียนบทความและสคริปต์วิดีโออย่างง่าย เพื่อนำมาเสนอเป็นภาพวิดีโอผ่านการแสดง Role Play ในเวลาไม่เกิน 5 นาที ซึ่งแต่ละทีมจะมีผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา คอยแนะนำการออกแบบเนื้อหาตลอดการเวิร์คช้อป  

ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะด้านการสร้างสรรค์คอนเทนต์ออนไลน์ รวมถึงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อยุคใหม่ให้แก่บุคลากรนักการสื่อสาร นับเป็นความร่วมมือครั้งแรกระหว่าง อพท. และ The People โครงการดังกล่าวมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กร ในการสื่อสารภาพลักษณ์ และผลงานของอพท.ให้เกิดการรับรู้ได้ในวงกว้าง


The People

กองบรรณาธิการ

Related

“Brew a Better World” หัวใจในการขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่มบริษัททีเอพี ยึดมั่นสานต่อแผนแม่บท ให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนสู่ความสำเร็จกว่า 25 ปี

สวัสดีปีใหม่ไทย กับโลกโซเชียลในวันที่ ‘สงกรานต์’ หายไป

ไวซ์ไซท์ พาธุรกิจไทยบุกตลาดโลก! เปิดตัว RESEARCH ใหม่ เผยพฤติกรรมผู้บริโภค 21 ประเทศ ครอบคลุมกว่า 20 แพลตฟอร์ม

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส จับมือ แฟร์เท็กซ์ ผลิตนวมลิมิเต็ดอิดิชั่น 300 คู่ จำหน่ายทั่วโลกผ่าน

CI เปิดตัว The People อย่างเป็นทางการ ชูเรื่องราวของ “คน” คือผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง

ทีเส็บ เผยโครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” ปลุกตลาดไมซ์คึกคักทั่วประเทศ

ยูนิเซฟรวมทุกข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับการล้างมือในภาวะการระบาดของโควิด-19

เปิดตัวสุดปัง! ‘กึ้ง-เฉลิมชัย’ แถลงข่าว ‘โฟร์วันวัน มิวสิก’ พลิกโฉมเพลงไทย ‘แอลลี่’ แจ้งเกิดเต็มตัวโชว์เพลง “ฮาว ทู เลิฟ” เวทีแรกพร้อม “เกรย์