Post on 24/01/2020

กสิกรไทยได้รับเลือกเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศระดับโลก สะท้อนการเคารพในความแตกต่างหลากหลาย และส่งเสริมความเสมอภาคของผู้หญิงในที่ทำงาน

กสิกรไทยได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์ก (GEI) ในปี 2563 ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และยังเป็นองค์กรแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นของบริษัทที่เคารพในความแตกต่างหลากหลาย  ส่งเสริมความเสมอภาคของผู้หญิงในที่ทำงาน และรายงานความโปร่งใสด้านความเสมอภาคทางเพศ

ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยดำเนินงานด้วยรากฐานของการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน ให้ความสำคัญกับคุณค่าความแตกต่างหลากหลายในองค์กร ทั้งในด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ซึ่งนำไปใช้ในทุกระดับขององค์กร โดยปัจจุบันคณะกรรมการธนาคารมีจำนวนทั้งสิ้น 18 คน เป็นกรรมการหญิง 7 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งมีความหลากหลายทั้งด้านอายุ  คุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์

สำหรับด้านพนักงาน ธนาคารส่งเสริมความเสมอภาคของผู้หญิงในที่ทำงานให้ได้รับโอกาสและความเท่าเทียมกันในการแสดงศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มที่ อันสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพในความแตกต่างหลากหลาย ส่งเสริมความเสมอภาคของผู้หญิงในที่ทำงาน และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs)  ข้อ 5 Gender Equality หรือ ความเท่าเทียมทางเพศ ขององค์การสหประชาชาติ ส่งผลให้ธนาคารกสิกรไทยได้รับคัดเลือกจาก Bloomberg GenderEquality Index หรือ GEI ให้เป็นองค์กรเดียวในประเทศไทยที่มีความเสมอภาคทางเพศในระดับมาตรฐานสากลเป็นปีที่สองติดต่อกัน ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและนับเป็นก้าวสำคัญในระดับสากล ถือเป็นการดำเนินงานบนรากฐานการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนที่สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ Bloomberg GEI จะพิจารณาบริษัทมหาชนที่เปิดเผยข้อมูลด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศที่ครอบคลุม ข้อมูลทางสถิติของบริษัท นโยบาย การมีส่วนร่วมของชุมชน และผลิตภัณฑ์และบริการ โดยบริษัทที่เข้ารับการประเมินที่มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ประเมินระดับโลกในด้านการเปิดเผยข้อมูล ด้านข้อมูลสถิติและนโยบาย จากตัวชี้วัด ด้าน คือ ความเป็นผู้นำของผู้หญิงและการสร้างพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่น ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเท่าเทียม วัฒนธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม นโยบายเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ และการเป็นแบรนด์ที่ส่งเสริมสิทธิสตรี จึงจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์ก โดยในปีนี้มีบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 325 บริษัท จาก 6,000 บริษัท ครอบคลุมกว่า 50 อุตสาหกรรม ใน 42 ประเทศทั่วโลก

 

อ้างอิง  https://www.bloomberg.com/company/press/bloombergs-2020-gender-equality-index-expands-to-include-325-public-companies-globally/


The People

กองบรรณาธิการ

Related

 ละครเวที น้ำเงินแท้ เดอะ มิวสิคัล นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของ วินทร์ เลียววาริณ

Tytocare ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ช่วยสัมผัสกลุ่มเสี่ยงไวรัสโควิด-19

Jeremy Zucker นักร้องเจ้าของเพลงฮิต “come thru” เตรียมเปิดคอนเสิร์ตในไทย

เปิดตัวนิทรรศการ “วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา” ในรูปแบบดิจิทัลที่เข้าถึงได้จากทุกมุมโลกผ่าน Google Arts & Culture

‘ดิ แอทธินี โฮเทล’ ยืนหยัดให้บริการ เปิดห้องพัก และห้องอาหาร ต้อนรับแขกทุกท่าน

อิ่มความสุขท่ามกลางลมหนาว พร้อมโปรโมชั่นเทศกาลเฉลิมฉลองที่ โรสวูด กรุงเทพ

อพท. จับมือ The People จับมือจัดอบรมเขียนข่าวพัฒนาทักษะนักสื่อสารองค์กร

นิสสัน ชูนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าด้วย คิกส์ อี-พาวเวอร์ ใหม่ในงาน บิ๊ก มอเตอร์ เซลล์ 2020