Post on 11/03/2020

“ชมศิลป์ริมคลอง-ส่องสวนชานกรุง” เคทีซีพาอนุรักษ์วิถีชุมชนไทย ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกพระนคร

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินชมรม “KTC PR Press Club” จัดกิจกรรม “ชมศิลป์ริมคลอง-ส่องสวนชานกรุง” นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ฝั่งตะวันออกของ พระนคร เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานวิถีชุมชนไทยดั้งเดิม โดยเริ่มจากศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวัน ก่อตั้งโดยชุมชนมุสลิมมลายู ซึ่งย้ายจากปักษ์ใต้เข้ามาตั้งถิ่นฐานและริเริ่มประกอบอาชีพเกษตรกรในบริเวณพื้นที่ลุ่มชานพระนคร ย่านหนองจอก มาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ ลูกหลานจึงได้สืบทอดภูมิปัญญาวิชาชีพต่อกันมา จนพัฒนาเป็นแนวคิดเกษตรอินทรีย์ที่ใส่ใจด้านสุขภาพและความปลอดภัยเป็นสำคัญ และจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ที่นำความรู้วิถีเกษตรมาต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ในชีวิตได้จริง

แวะชมเสน่ห์วิถีศิลปะที่ตลาดเก่าหัวตะเข้ ชุมชนเก่าแสนคลาสสิคของลาดกระบัง ที่แม้จะเคยซบเซาเพราะการคมนาคมทางเรือที่หมดความนิยมไปและการพัฒนาเมืองที่ยังมาไม่ทั่วถึง ย่านตลาดเก่าจึงเสื่อมโทรมไป แต่เพราะยังมี “กลุ่มชุมชนคนรักหัวตะเข้” ร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสถานศึกษาใกล้เคียงช่วยกันฟื้นฟู และออกแบบพื้นที่เล็ก ๆ ให้เป็นพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ และปรับปรุงรูปแบบร้านค้า ที่พัก และร้านอาหาร แต่ยังคงกลิ่ยอายตลาดโบราณ ทำให้พื้นที่บริเวณนี้กลายเป็นชุมชนเก่าแสนคลาสสิก ที่กลายเป็นอีกสัญลักษณ์ของย่านเก่าแห่งลาดกระบัง

ก่อนพาไปชมการสาธิตศิลปะลายรดน้ำ เอกลักษณ์และมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยที่วิทยาลัยช่างศิลป์ โดยมีอาจารย์ธานัท ภุมรัช นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว ส่วนการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากร


The People

กองบรรณาธิการ

Related