svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม Thepeople

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

สัมผัสไอเดียสุดสร้างสรรค์ กับงานประกวด Uniquely Thai Bangkok’s Civic Center

สัมผัสไอเดียสุดสร้างสรรค์ กับงานประกวด Uniquely Thai Bangkok’s Civic Center

ชวนสัมผัสไอเดียสุดสร้างสรรค์ ! ของการออกแบบพื้นที่สาธารณะแห่งอนาคต ผ่านมุมมองที่หลากหลายจากทีมดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ ในโครงการประกวดออกแบบ “Uniquely Thai” Envisioning the 21st Century Bangkok’s Civic Center Architectural Design Competition 2021

สัมผัสไอเดียสุดสร้างสรรค์ กับงานประกวด Uniquely Thai Bangkok’s Civic Center
คงจะดีไม่น้อยหากเมืองที่น่าอยู่สำหรับเราทุกคนคือเมืองที่มีพื้นที่สาธารณะที่สามารถออกแบบมาตอบโจทย์คนเมืองได้อย่างรอบด้าน

The People เลยอยากชวนทุกคนมาสัมผัสกับพื้นที่สาธารณะแห่งอนาคตที่จะเป็นความหวังใหม่ของคนเมือง ผ่านสายตาและมุมมองของดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ไปพร้อม ๆ กัน

ทุกผลงานล้วนถูกรังสรรค์ออกมาได้อย่างสวยงามทำให้กรุงเทพฯ น่าอยู่ตามโจทย์หลักของงานในปีนี้คือ Civic Center พื้นที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

นับเป็นการสนับสนุนไอเดียและเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ให้พวกเขาสามารถออกแบบพื้นที่สาธารณะในอนาคต
ออกมาตามแบบฉบับที่พวกเขาต้องการได้

อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้กับผู้คนในวงกว้าง
ด้วยการแบ่งประเภทของการแข่งขันออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ คือการประกวดในประเภทนักศึกษาและการประกวดในประเภทบุคลคลทั่วไป

และได้ทำการคัดเลือกตัดสินหาผู้ชนะในแต่ละประเภทผลงานจากทีมที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 178 ผลงาน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สัมผัสไอเดียสุดสร้างสรรค์ กับงานประกวด Uniquely Thai Bangkok’s Civic Center


 

ผู้ชนะเลิศประเภทนิสิตนักศึกษาได้แก่ นางสาวมนัสนันท์ เดชะสุวรรณ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เจ้าของแนวคิด “ความเหลื่อมล้ำทางสังคม”

โดยมีแนวคิดหลักในการนำเสนอผลงานครั้งนี้คือการอยากแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคมปัจจุบันด้วยการออกแบบการแก้ปัญหานี้จากตัวอาคาร ที่สร้างโครงข่ายในการเชื่อมต่อไปยังชุมชนต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง

เพราะ Civic Center นั้นมีความสำคัญกับสังคมและเกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนจำนวนมาก การเชื่อมต่อจะเป็นในรูปแบบของทางเดินเท้าเพื่อสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจไปยังผู้ประกอบการรายย่อย ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของชุมชน

ผู้ชนะเลิศประเภทนิสิตนักศึกษาได้แก่ นางสาวมนัสนันท์ เดชะสุวรรณ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เจ้าของแนวคิด “ความเหลื่อมล้ำทางสังคม”

โดยมีแนวคิดหลักในการนำเสนอผลงานครั้งนี้คือการอยากแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคมปัจจุบันด้วยการออกแบบการแก้ปัญหานี้จากตัวอาคาร ที่สร้างโครงข่ายในการเชื่อมต่อไปยังชุมชนต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง

เพราะ Civic Center นั้นมีความสำคัญกับสังคมและเกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนจำนวนมาก การเชื่อมต่อจะเป็นในรูปแบบของทางเดินเท้าเพื่อสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจไปยังผู้ประกอบการรายย่อย ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของชุมชน 

สัมผัสไอเดียสุดสร้างสรรค์ กับงานประกวด Uniquely Thai Bangkok’s Civic Center
ผู้ชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ ผลงาน Cosmic I Civic Center

ซึ่งแนวความคิดหลักของทีมมองว่าบทบาทของ Civic Center ในประเทศไทย คือการสร้างพื้นที่ให้ผู้คนในสังคมสามารถมารวมตัวกัน และมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้

เลยออกแบบอาคารให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพาเมืองไปสู่โลกที่กว้างขึ้นตัวอาคารนำไอเดียมาจากสวรรค์ที่ลอยอยู่เหนือเขาพระสุเมรุ

แถมยังมีฟังก์ชันที่เข้ามาช่วยส่งเสริมให้เป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ที่ครอบคลุมและอัพเดตอยู่เสมอ เป็น Big Data คลังความรู้ของคนกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ให้ทดลอง เปิดประสบการณ์โลก Metaverse ส่งเสริมให้ชาวโลกอยากมาเยี่ยมเยือนประเทศไทย

สัมผัสไอเดียสุดสร้างสรรค์ กับงานประกวด Uniquely Thai Bangkok’s Civic Center และอีกหนึ่งสีสันของการประกวดครั้งนี้ก็คือ รางวัล Popular Vote ที่เปิดโอกาสให้ผู้แข่งขันในงานสามารถโหวตให้กับทีมที่ตัวเองชื่นชอบในผลงานได้แต่ห้ามโหวตให้กับทีมตัวเอง

ส่วนทีมที่ได้ใจของผู้เข้าประกวดในงานไปนั้นก็มากับ แนวคิด “เอกลักษณ์ไทยอนันตกาล” คือ การผสมความหลากหลายบนเวลาที่แตกต่างกัน เกิดเป็นมิติเอกลักษณ์สร้างสรรค์ในทุกห้วงเวลา อาคารสาธารณะนี้จะเปรียบเสมือนดั่งการทิ้งร่องรอยอารยธรรมมนุษย์บ่งบอกถึงความสำคัญของปัญญามนุษย์ในการรังสรรค์สิ่งต่าง ๆ แม้เราไม่สามารถสร้างอาคารในศตวรรษหน้าได้
สัมผัสไอเดียสุดสร้างสรรค์ กับงานประกวด Uniquely Thai Bangkok’s Civic Center นอกจากเทรนด์การนําเสนอในเรื่องของ Civic center หรือพื้นที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในเมืองที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมแล้ว

ในการประกวดครั้งนี้ยังแทรกแนวความคิดของการดีไซน์ให้ตอบโจทย์กับเทรนด์ปัจจุบันที่เน้นนำเสนอความเป็นไทยให้เข้ากับความทันสมัยเพื่อช่วยในการส่งเสริม Thai Soft Power ผ่านการออกแบบพื้นที่สาธารณะในฝันครั้งนี้อีกด้วย
สัมผัสไอเดียสุดสร้างสรรค์ กับงานประกวด Uniquely Thai Bangkok’s Civic Center ที่โครงการดี ๆ สุดสร้างสรรค์แบบนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะ สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST) และ CREATIVE LAB ภายใต้การสนับสนุนจาก บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (CPFC) ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นของพื้นที่สาธารณะจึงได้ร่วมกันจัดโครงการประกวดงานออกแบบ “Uniquely Thai”

เพื่อเฟ้นหาการนักออกแบบที่เข้าใจความโจทย์หลักของงานคือ Civic Center ที่เป็นศูนย์รวมของคนเมืองยุคใหม่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางของการออกแบบอาคารและพื้นที่สาธารณะให้เอื้อต่อการพัฒนารอบด้าน ทั้งผู้คน เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา เทคโนโลยี รวมถึงมิติต่าง ๆ ทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
สัมผัสไอเดียสุดสร้างสรรค์ กับงานประกวด Uniquely Thai Bangkok’s Civic Center
“ความสำเร็จของการประกวดครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงอนาคตที่สดใสว่าเรามีความหวังกับเยาวชนเสมอ เพราะพวกเขาสามารถสร้างเมืองที่ดีได้ ขอแค่มีโอกาสและผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจนำแนวคิดของเยาวชนเหล่านี้ไปทบทวนและประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางงานสถาปัตยกรรมสังคมและวัฒนธรรมของประเทศต่อไป”

ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี กล่าวสรุปในงาน “Uniquely Thai” Envisioning the 21st Century Bangkok’s Civic Center Architectural Design Competition 2021

นับว่าแต่ละทีมก็สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบตามโจทย์ของปีนี้คือ Civic Center ได้เป็นอย่างดีส่วนในในปีต่อ ๆ ไปจะมีกิจกรรมดีที่สร้างสรรค์และมีโจทย์แบบไหนให้คนรุ่นใหม่ได้มาร่วมโชว์ไอเดียอีกต้องรอติดตามกันให้ดี ๆ