svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม Thepeople

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ แจงกรณี LINE ปิด LINE Idol ปิดกั้นข่าวสาร กระทบประชาชน

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ แจงกรณี LINE ปิด LINE Idol ปิดกั้นข่าวสาร กระทบประชาชน

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ออกแถลงการณ์เรื่อง การปิดตัวช่องทางการนำเสนอข่าวผ่าน LINE idol ปิดกั้นข่าวสาร กระทบประชาชน

ตามที่บริษัท LINE ประเทศไทย ได้ประกาศว่าจะยุติหน่วยธุรกิจ LINE idol  ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารของสถานีโทรทัศน์ สำนักข่าว สำนักพิมพ์ และสื่อสารมวลชน ต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขของบริษัท LINE ประเทศไทย เพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร จากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ ภายใต้จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน ส่งตรงถึงประชาชนมาโดยตลอดนั้น

แต่เนื่องจากการปิดตัวของธุรกิจ LINE idol ดังกล่าว จะมีผลทำให้ประชาชนอาจไม่สะดวกในการรับข่าวสารจากสื่อหลักต่างๆ ที่เป็นสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2566 เป็นต้นไป โดยประชาชนจะสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ และแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ แทน

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เชื่อว่าการนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เป็นเรื่องสำคัญในฐานะสื่อมวลชน และยังคงยืนหยัดเป็นที่พึ่งของประชาชน แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่แต่ละช่องทางมีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องของแต่ละแพลตฟอร์ม สื่อมวลชนจึงต้องยินยอม และปรับตัวตาม แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างพื้นที่ข่าวสารที่น่าเชื่อถือให้กับประชาชนผ่านแพลตฟอร์มที่ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับสื่อมวลชนได้มากพอ

ทั้งนี้ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์อยู่ระหว่างการหารือเพื่อพิจารณาการนำเสนอข่าวผ่านอีกช่องทางหนึ่งของ บริษัท LINE ประเทศไทย คือ LINE Today ว่ายังเป็นช่องทางที่แพลตฟอร์มให้ความสำคัญสื่อมวลชนมากน้อยเพียงใด และจะสามารถดำเนินการต่อได้หรือไม่

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จึงขอเรียนแจ้งให้ประชาชนทราบว่า ยังสามารถรับข่าวสาร ข้อมูลที่ถูกต้อง และน่าเชื่อถือของสมาชิกสมาคมฯ ผ่านเว็บไซต์สื่อที่ประชาชนเข้าถึงได้โดยตรงแทน