Post on 27/04/2020

“กองทุนเทใจช่วยครอบครัวเปราะบางให้รอดไปด้วยกัน” โครงการเยียวยาโควิด-19 จากมูลนิธิเพื่อคนไทย

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเวลานี้ส่งผลให้คนไทยต่างต้องเผชิญกับปัญหามากมาย ทั้งเรื่องปัญหาปากท้อง ปัญหาการทำงาน ปัญหาเรื่องเงิน และปัญหาทางจิตใจจากความเครียดในช่วงวิกฤต และมีผู้คนมากมายที่กำลังหมดหวัง ทำให้ ‘มูลนิธิเพื่อคนไทย’ กับ ‘เทใจ’ เร่งผลักดันโครงการ “กองทุนเทใจช่วยครอบครัวเปราะบางให้รอดไปด้วยกัน” เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับผู้คนที่กำลังประสบปัญหาหนัก

โครงการ “กองทุนเทใจช่วยครอบครัวเปราะบางให้รอดไปด้วยกัน” เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างเทใจ ChangeFusion และมูลนิธิอีกจำนวนมาก อาทิ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ฯ มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ บ้านอุ่นไอรักเพื่อเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ฯลฯ ที่ทำงานร่วมกับกลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ทั่วประเทศ พวกเขาเห็นชีวิตแต่ละวันของผู้คนที่ขาดรายได้ เด็ก ๆ ที่ไม่มีหน้ากากอนามัย แรงงานรายวันที่ถูกเลิกจ้างงาน และต้องการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ

บุคลคลที่เรียกว่ากลุ่มเปราะบางเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มากกว่าคนไทยกลุ่มอื่น ๆ เป็นผลจากสภาพแวดล้อม ปัญหาเรื่องที่พักอาศัย ความสะอาด และยังไม่สามารถเว้นระยะทางสังคม (social distancing) ได้อย่างจริงจังเพราะพวกเขายังต้องหางานเพื่อหาเงินประทังชีพ

ในตอนนี้ โครงการ “กองทุนเทใจช่วยครอบครัวเปราะบางให้รอดไปด้วยกัน” ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล สอบถามความต้องการของคนในชุมชนแออัด มีเป้าหมายระดมทุนให้ถึง 550,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำหรับจัดเตรียมชุดยังชีพที่ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย ข้าวสาร อาหารแห้งต่าง ๆ สบู่ ผงซักฟอก และสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ เร่งมอบให้แก่ครอบครัวที่เปราะบางและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด้วย เช่น เด็ก ๆ ในบ้านพักเด็กเล็ก เด็กอ่อนในชุมชนแออัด ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แรงงานรายวันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส ฯลฯ เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้

สำหรับผู้ที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้ผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเต็มหรือร่วมสมทบทุนได้ที่ “กองทุนเทใจช่วยครอบครัวเปราะบางให้รอดไปด้วยกัน”

 


The People

กองบรรณาธิการ