Post on 10/09/2019

Thailand InnoCreative Silk 2019 ผลงาน 4 นักออกแบบรุ่นใหม่ ที่อยากพา “ผ้าไหมไทย” ร่วมสมัยอีกครั้ง

สิงห์ คอมเพล็กซ์ (SIGNHA COMPLEX) โดย บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมหม่อนไหม และวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงาน Thailand InnoCreative Silk 2019 นำเสนอผลงานแฟชั่นจากการวิจัยเชิงนวัตกรรม และสร้างสรรค์ไหมไทย จาก 4 นักออกแบบรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด “การเชื่อมโยงภูมิปัญญาชุมชน สู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่นร่วมสมัย เพื่อสืบสาน ต่อยอดงานหัตกรรมท้องถิ่นให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน”

งาน Thailand InnoCreative Silk 2019 เป็นความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมผลงานทางนวัตกรรมและการสร้างสรรค์แฟชั่น เพื่อสนับสนุนและสืบสานภูมิปัญญาผ้าไหม ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย โดยการจัดแสดงแฟชั่นจากผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ไหมไทย อย่าง ครงการพัฒนาผ้าไหมสวมใส่สบาย และง่ายต่อการดูแล CoolMode Thai Silk และ ครงการวิจัยและพัฒนาลวดลายผ้าบาติกไหมไทยภาคใต้

นำเสนอผ่านผลงานการออกแบบของ 4 นักออกแบบรุ่นใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Community Commerce” เพื่อสนับสนุนให้มีเวทีนำเสนอผลงานสำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่ และกระตุ้นให้เกิดการการสร้างสรรค์แฟชั่นผ้าไหมไทยประยุกต์ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านนวัตกรรม และการสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี รักษาการคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า “ทางวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ ตลอดจนนำเสนอผลงานนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยสู่สายตาประชาชน ประกอบกับเมื่อได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทางกรมหม่อนไหม ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม และการผลิตผ้าไหมไทยในรูปแบบใหม่ และแนวคิดใหม่ ก็จะทำให้เกิดการวิจัยต่อยอด และพัฒนาผ้าไหมของไทยต่อไปในอนาคต”

งาน Thailand InnoCreative Silk 2019 จะมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานแฟชั่นเครื่องแต่งกาย และนวัตกรรมผ้าไหมไทย จากฝีมือนักออกแบบทั้ง 4 ให้ชม ตั้งแต่วันที่ 9-22 กันยายน 2562 บริเวณลาน A ชั้น G สิงห์ คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เวลา 10.00-21.00 น.

 


The People

กองบรรณาธิการ