Post on 31/08/2020

ชมรมตัวแทนวิริยะประกันภัย จัดอบรมเสริมความรู้ด้านงานสินไหมฯ

นายณัฏฐ์ดนัย กุลกรินีธรรม ประธานชมรมตัวแทนภาค 6 (กรุงเทพฯ) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดอบรม “หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาสินไหม” ให้กับสมาชิกชมรมตัวแทนภาค 6 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริการด้านสินไหมทดแทนรถยนต์ยุคใหม่ อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นตัวแทนมืออาชีพ โดยมีฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ) ด้านสาขาและศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ให้การสนับสนุน ณ ห้องประชุมประไพวิริยะพันธุ์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินี กรุงเทพฯ


The People

กองบรรณาธิการ