Post on 28/02/2020

‘วิชาญ จิตร์ภักดี’ นำ SCGP ก้าวข้ามขีดจำกัดของบรรจุภัณฑ์

“บรรจุภัณฑ์ไม่ได้ทำหน้าที่แค่ปกป้องสินค้า แต่ยังส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์สินค้าได้”

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP จึงไม่ได้ทำธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ให้บริการ Comprehensive Packaging Solutions Provider หรือ คู่คิดที่ตอบโจทย์ลูกค้าด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร โดย SCGP ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการในระดับประเทศและระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และสามารถตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน และรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภค

ปัจจุบัน SCGP มี วิชาญ จิตร์ภักดี เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หลังเข้ามารับตำแหน่งผู้นำองค์กรเมื่อปี 2562 โดยมีภารกิจในการรักษาตำแหน่งผู้นำการให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการนำเสนอโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและบริการที่หลากหลาย รวมถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“หนึ่งในปัจจัยความสำเร็จของการเติบโตในช่วงที่ผ่านมาของ SCGP คือเรามองที่ลูกค้าเป็นหลัก (Customer Centricity) เพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้า ศึกษา Customer Journey ดูปัญหาของลูกค้า หา Voice of Customer และที่สำคัญคือต้องเป็นผู้ให้บริการ Comprehensive Packaging Solutions ที่ช่วยแก้ปัญหาตอบโจทย์ลูกค้าให้ครบถ้วน” (1)

ความแข็งแกร่งของ SCGP บนเวทีภูมิภาค

“ปัจจุบันผู้ผลิตสินค้ามีความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ มีรายละเอียดที่ซับซ้อนกว่าปกติ หรือมีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น ดังนั้นแนวทางการดำเนินธุรกิจของ SCGP จึงไม่ได้เป็นแค่ผู้ผลิต แต่ยังเป็นผู้ให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนาและช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ไม่ว่าลูกค้าจะมีความต้องการบรรจุภัณฑ์แบบใดก็ตาม” วิชาญกล่าวถึงบทบาทบรรจุภัณฑ์ของ SCGP

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCGP เล่าว่า SCGP มีกลุ่มลูกค้าหลักในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศมาเลเซีย ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบรรษัทข้ามชาติและผู้ประกอบการรายใหญ่ในระดับประเทศและภูมิภาค ซึ่งอยู่ในธุรกิจที่มีการเติบโตสูง เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารและเครื่องดื่ม อีคอมเมิร์ซ ผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ ฯลฯ (3)

กลยุทธ์ก้าวข้ามขีดจำกัดของบรรจุภัณฑ์

โมเดล Comprehensive Packaging Solutions Provider ทำให้ SCGP มีความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น ๆ เพราะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย โดย SCGP มีนักออกแบบและนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมกันมากกว่า 130 คน ทำงานใกล้ชิดกับทีมงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อนำเสนอโซลูชันด้านต่าง ๆ ที่มีนวัตกรรมและเพื่อสนับสนุนการให้บริการโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าอย่างครบวงจร เช่น โซลูชันสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน โซลูชันสำหรับงานย่อย โซลูชันเพื่ออำนวยความสะดวก โซลูชันบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ โซลูชันสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และโซลูชันด้านกิจกรรมการตลาด

“ในการเติบโตทางธุรกิจ เราต้องปรับปรุงประสิทธิภาพต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน (Competitive Advantage) และขยายธุรกิจอย่างหลากหลายทั้งด้าน Scale และ Scope เราก้าวไปเรียนรู้เส้นทางใหม่ ๆ จากการมองเห็นความท้าทายและโอกาสในธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แล้วพัฒนาผลิตภัณฑ์ขยายกลุ่มลูกค้า เพิ่มช่องทางการขาย มุ่งสู่การพัฒนา Advanced Materials มากขึ้น เช่น ใช้ส่วนผสมพลาสติกรีไซเคิลเป็นองค์ประกอบ หรือใช้วัสดุน้อยลงโดยยังคงคุณสมบัติหรือฟังก์ชันในการใช้งานได้ดีเช่นเดิม นอกจากนี้ ยังมีพาร์ตเนอร์ชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมทุนและพัฒนาในเส้นทางต่าง ๆ ที่เราก้าวไป” (1)

โดยผู้บริหารและพนักงานที่ยึดมั่นในอุดมการณ์และหลักการกำกับดูแลกิจการ นับเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน SCGP ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเสมือน DNA ที่ได้รับการถ่ายทอดจาก บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) ประกอบกับการมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และแนวคิด Customer Centricity ทำให้บริษัทฯ พร้อมที่จะปรับเปลี่ยน ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายให้ดียิ่งขึ้น

เทรนด์ของธุรกิจบรรจุภัณฑ์

สำหรับภาพรวมธุรกิจบรรจุภัณฑ์ทุกประเภทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง คาดว่ารายได้ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ในช่วง 5 ปีข้างหน้า (ปี 2562-2567) จะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 6.2% หรือมีมูลค่าตลาดในปี 2567 รวมอยู่ที่ประมาณ 7.27 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (2) จากการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยหนุ่ม-สาวที่มีรายได้ระดับปานกลางในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ ส่งผลดีต่ออัตราการบริโภคต่อหัวของประชากรในภูมิภาคนี้ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด พร้อมปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่เป็นเมกะเทรนด์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาค

“เรามีการพัฒนาและปรับตัวอยู่ตลอดเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ทั้งวิธีคิด วิธีการทำงาน และกระบวนการ โดยเน้นความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก (Customer Convenience) เราต้องหาสิ่งใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดในขณะนั้น” (1)วิชาญกล่าว

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.scgpackaging.com

ที่มา :
(1) https://www.scgpackaging.com/newsletter/file/aLot%20Vol%2016.pdf
(2) รายงานการวิจัยทางการตลาดแบบอิสระของ ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน
(3) แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มของ SCGP ซึ่งได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.co.th


The People

กองบรรณาธิการ

Related

วิทูร สุริยวนากุล “โกลบอลเฮ้าส์” ร้านวัสดุก่อสร้างที่โตด้วยกลยุทธ์ “ป่าล้อมเมือง”

เคนทาโร่ โยชิฟูจิ: ผู้อยู่เบื้องหลัง DAWN Avatar Robot Café ร้านที่ใช้หุ่นยนต์เป็นพนักงาน เพื่อให้คนพิการทำงานจากที่บ้านได้

จูดิธ บัลคาซาร์ คุณป้าหัวใส ปั้นธุรกิจ “กางเกงในเก็บฉี่” สำหรับผู้หญิง

OneCoin กับปริศนาการหายตัวไปของ ‘รูจา อิกนาโทวา’ นักต้มตุ๋นผู้เรียกตัวเองว่า ‘ราชินีคริปโต’ 

สุรพงษ์ ภูสนาคม “วิลล่า มาร์เก็ท” ยักษ์พรีเมียมในธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต

‘โอซามุ มัตสึบาระ’ ผู้พา Kinokuniya เดินทางไกล จากแดนอาทิตย์อุทัยสู่สหรัฐอเมริกา

โชคชัย บูลกุล คาวบอยเมืองไทย ตำนาน “ฟาร์มโชคชัย” กับชีวิตที่โชคชะตาไม่เคยเข้าข้าง

“ห่านคู่” เสื้อยืดที่ฮิตติดตลาดมาตั้งแต่ยุค จอมพล ป.